Atenció presencial en època de pandèmia. Instruccions a les famílies.

Des de l’inici de la pandèmia hem implementat a totes les nostres instal·lacions mesures de prevenció de contagis i protocols d’actuació, tant per als professionals com per a les famílies. També es duen a terme mesures específiques de neteja i desinfecció, i de renovació d’aire. Els espais i joguines fetes servir són netejades seguint indicacions específiques després de cada sessió, i planifiquem l’aforament per garantir la distància de seguretat i altres mesures d’higiene. Treballem sempre en espais ben ventilats, ja sigui amb ventilació natural o amb sistemes específics de neteja i renovació d’aire. Fem servir roba i calçat de treball i EPIS, en funció del perfil professional i les tasques assignades.

Podrem dur a terme l’atenció presencial als nostres centres sempre i quan es compleixin les condicions següents:

– No presentar símptomes compatibles amb la COVID-19: Febre igual o superior a 37,5º, malestar, tos continuada, dificultat per respirar, mal de coll, absència d’olfacte i gust, vòmits i/o diarrea i dolor muscular.

– No haver estat en contacte amb algun positiu en els 14 dies anteriors.

– Les famílies vetllaran perquè els infants no vinguin al CDIAP acompanyats de persones amb especial vulnerabilitat als efectes del SARS-COV-2: d’acord amb el Ministeri de Sanitat, els grups vulnerables i les condicions d’especial interès per a la COVID-19 són les persones amb diabetis, malaltia cardiovascular, inclosa hipertensió, malaltia pulmonar crònica, immunodeficiència, càncer en fase de tractament actiu, embaràs i majors de 60 anys, seguint l’estat de coneixements actuals i el principi de precaució.

– Cada infant podrà venir acompanyat per un familiar (progenitor o persona responsable). Abans de sortir de casa, totes les persones que hagin d’assistir al CDIAP s’hauran de prendre la temperatura. En el cas de tenir 37.5ºC o més, no es podrà fer la visita de forma presencial.

– Si durant la visita l’infant comença a presentar símptomes com tos continuada, molta mucositat o malestar, s’interromprà la mateixa i s’adreçarà a la família als serveis sanitaris corresponents per a la valoració mèdica del nen/a.

– És molt important ser puntuals i acudir al centre a l’hora pactada, ja que les hores s’han distribuït mirant d’evitar que coincideixin els infants a la sala d’espera i minimitzar riscos.

– L’ús dels lavabos del CDIAP quedarà restringit a situacions de molta necessitat dels infants. Es deixarà a l’abast de les famílies una solució desinfectant i paper d’un sol ús.

– Es recomana que els infants de 3 a 5 anys portin mascareta (casolana, infantil) en els mateixos casos en què és obligatori per a la resta de persones dins les instal·lacions.

– A la vostra arribada se us prendrà la temperatura de nou, seguint les directrius de Sanitat.

– No es farà servir la sala d’espera, accedireu directament als despatxos.

– Els infants hauran de portar uns mitjons nets de casa. Només arribar al centre es trauran les sabates de carrer i es posaran els mitjons nets; els adults fareu servir uns peücs higiènics que us proporcionarem també a l’arribada o bé podeu portar també mitjons nets de casa.

– A l’arribada també procedirem al rentat de mans d’infants i adults sempre que sigui possible, i si no a la seva higienització amb gel hidroalcohòlic. Facilitarem a les famílies usuàries gel hidroalcohòlic als diferents espais del CDIAP per a una adequada higiene de mans.

– Les famílies usuàries hauran d’evitar en la mida del possible tocar manetes de les portes, interruptors, etc.

– Les joguines que es faran servir a les sessions estan degudament higienitzades. S’ha establert un protocol de neteja i desinfecció de tots els materials que es fan servir a les sessions amb els infants.