Funcions del CDIAP

FUNCIONS DEL CDIAP

1-Promoció de la salut infantil

2-Prevenció Comunitària dels trastorns del Desenvolupament
2.1-Tractant precoçment les dificultats dels infants, també contribuïm a la prevenció de les dificultats, que es podrien presentar, en posteriors etapes de la vida.

3-Seguiment dels casos amb risc de patir-los

4-Detecció dels infants afectats

5-Valoració i Diagnòstic
5.1-El diagnòstic consta de una primera visita on s’acullen les preocupacions de la família i es recullen les dades necessàries per la comprensió del cas, i d’una valoració diagnòstica. Aquesta pot ser realitzada per un o més professionals amb l’objectiu de valorar el desenvolupament global del nen i conèixer tan les seves dificultats com els seus recursos i consta de varies sessions. Posteriorment es fa una entrevista de devolució d’aquesta valoració als pares.
L’objectiu de la valoració diagnòstica és assolir un coneixement de la situació global del nen, tant dels aspectes on hi ha dificultats com dels que estan funcionant bé, de la seva família i de la relació del nen amb seu entorn més proper, incloent la comprensió de les possibles causes de les dificultats del nen.

6-Atenció Terapèutica global i interdisciplinar
6.1-En la valoració diagnòstica es poden indicar diversos tipus de intervenció segons les necessitats de cada cas. Es pot dur a terme únicament un seguiment i control de l’evolució del nen, un tractament individual, que pot ser: psicològic, logopèdic o fisioterapeutic, segons les seves dificultats, o bé, en grup, de nens o de pares.
En general, els tractaments es fan amb la participació i la presencia d’un o d’ambdós pares a les sessions. Oferim un espai on el nen pugui expressar idees, emocions i interessos. A través de la relació que s’estableix entre ell, els pares i el terapeuta i usant com a eines bàsiques el joc, la representació gràfica, i el llenguatge, afavorim el desenvolupament  harmònic del nen.

7-Col•laboració i Coordinació amb tots els dispositius d’atenció a la infància de la zona ( Amb les escoles bressol, escoles ordinàries, CREDA, pediatres de les ABS, Serveis Socials, metges de l’Hospital de St. Joan de Déu, Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil..)

8-Formació continuada dels professionals de l’equip

9-Divulgació científica en medis de comunicació

10-Docència

11-Avaluació i millora continuada de la qualitat assistencial seguint el model EFQM