Valoració i diagnòstic

Valoració i Diagnòstic
El diagnòstic consta de una primera visita on s’acullen les preocupacions de la família i es recullen les dades necessàries per la comprensió del cas, i d’una valoració diagnòstica que consta de varies sessions. Aquesta pot ser realitzada per un o més professionals amb l’objectiu de valorar el desenvolupament global del nen i conèixer tan les seves dificultats com els seus recursos. Posteriorment es fa una entrevista de devolució d’aquesta valoració als pares.
L’objectiu de la valoració diagnòstica és assolir un coneixement de la situació global del nen, tant dels aspectes on hi ha dificultats com dels que estan funcionant bé, de la seva família i de la relació del nen amb seu entorn més proper, incloent la comprensió de les possibles causes de les dificultats del nen.